Οικονομικός Κανονισμός

Ανοίξτε το αρχείο σε pdf μορφή 

ΣΕΥΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_

Άρθρο 1

. Περιεχόμενο Ο παρών οικονομικός κανονισμός συντάσσεται βάσει του άρθρου 7 παρ. Α του καταστατικού του ΣΕΥΔΟ. Ο κανονισμός αυτός ορίζει τον τρόπο διαχείρισης της περιουσίας του Συλλόγου, τις αρμοδιότητες και ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) για την οικονομική διαχείριση, και τα της άσκησης ελέγχου εκ μέρους της Ελεγκτικής Επιτροπής

Άρθρο 2

Ευθύνες – Αρμοδιότητες Το ΔΣ είναι συλλογικά υπεύθυνο για την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου. Ο Ταμίας επικουρούμενος από τον βοηθό ταμία (αν ορισθεί από το ΔΣ) είναι υπεύθυνος έναντι του ΔΣ για την κανονική οικονομική διαχείριση του Συλλόγου. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του υποχρεούται να τηρεί αναλυτικό βιβλίο εσόδων – εξόδων, και σε πλήρη τάξη και κατά χρονολογική σειρά όλα τα αποδεικτικά στοιχεία εισπράξεων και πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν στο όνομα του Συλλόγου. Υποχρεούται επίσης να τηρεί αντίγραφα όλων των αποφάσεων του ΔΣ που αφορούν έξοδα ή έσοδα, τα οποία επισυνάπτει στα σχετικά δικαιολογητικά δαπανών. Ο Ταμίας σε συνεργασία με τον ειδικό γραμματέα, μεριμνά για την είσπραξη των συνδρομών από τα μέλη. Ο Ταμίας εισπράττει επίσης όλα τα άλλα έσοδα και μεριμνά για τις πληρωμές. Το ΔΣ αποφασίζει για την αποδοχή χρηματικής ή άλλης δωρεάς προς το Σύλλογο. Σε περίπτωση διαφωνίας τεσσάρων μελών του ΔΣ ως προς την αποδοχή δωρεάς, το θέμα τίθεται στη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει οριστικά.

Άρθρο 3

Παράδοση και παραλαβή ταμείου Ο απερχόμενος ταμίας οφείλει εντός δεκαημέρου από τη συγκρότηση του νέου ΔΣ σε σώμα, ή από την καθοιονδήποτε τρόπο λήξη των καθηκόντων του, να παραδώσει το ταμείο (βιβλία, δικαιολογητικά, τραπεζικούς λογαριασμούς κλπ) στο νέο ταμία του ΔΣ του Συλλόγου. Σε περίπτωση αδυναμίας παραδόσεως ή παραλαβής του ταμείου, ο απερχόμενος ή νεοεκλεγείς ταμίας ή ο αντικαταστάτης του υποχρεούται να αναφέρει στο ΔΣ τους λόγους αυτής της αδυναμίας. Στην περίπτωση αυτή, το ΔΣ επιλαμβάνεται του θέματος και, αφού εξετάσει τους λόγους, προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος και την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.

Άρθρο 4

. Κατά τόπους υπεύθυνοι Για να διευκολυνθούν τα κατά τόπους μέλη του ΣΕΥΔΟ, το ΔΣ με απόφασή του μπορεί να ορίσει και εξουσιοδοτήσει υπεύθυνους για την οικονομική διαχείριση των κατά τόπους λογαριασμών του Συλλόγου. Οι υπεύθυνοι αυτοί, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα ταμία, βρίσκονται υπό την εποπτεία και έλεγχο του Ταμία του Συλλόγου και υποχρεούνται να ενημερώνουν τον Ταμία τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο δίδοντας πλήρη ανάλυση του ταμείου τους και της κίνησης των κατά τόπους τραπεζικών λογαριασμών επισυνάπτοντας όλα 2 τα παραστατικά. Η ενημέρωση αυτή που αφορά την αντίστοιχη περίοδο της οικονομικής χρήσης γίνεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαΐου και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου, εκάστης οικονομικής χρήσης (1/9 έως 30/4 και 1/5 έως 31/8).

Άρθρο 5.

Οικονομική χρήση Η οικονομική χρήση αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 6

. 6.1. Τραπεζικοί λογαριασμοί Ο Σύλλογος δύναται να έχει πέραν του κυρίως λογαριασμού όψεως και άλλους λογαριασμούς (όψεως ή προθεσμίας) σε διάφορα νομίσματα, σε διάφορα μέρη, ανάλογα με τις ισχύουσες ανά χώρα διατάξεις και τραπεζικές διευκολύνσεις.

6.2. Άνοιγμα και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών Το άνοιγμα και η διαχείριση των λογαριασμών αυτών γίνεται από τον πρόεδρο του Συλλόγου και τον ταμία ή τον κατά τόπο υπεύθυνο (κοινός λογαριασμός). Αμέσως μετά την εκλογή τους ο πρόεδρος, ο ταμίας και ο κατά τόπο υπεύθυνος εγγράφουν τα ονόματά τους στους προϋπάρχοντες τραπεζικούς λογαριασμούς και μετά τη σύνταξη πρακτικού αναλαμβάνουν τη διαχείρισή τους. Ειδικά για τους κατά τόπους υπευθύνους αμέσως μετά την εκλογή του ΔΣ και τον ορισμό τους, ο Πρόεδρος στέλνει αντίγραφο της υπογραφής του στις τράπεζες όπου υπάρχουν λογαριασμοί του Συλλόγου.

Άρθρο 7.

‘Εγκριση δαπανών – διαδικασία πληρωμών Για κάθε δαπάνη του Συλλόγου πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη απόφαση του ΔΣ, αντίγραφο της οποίας μαζί με την εντολή πληρωμής δίδεται στον ταμία ή στους κατά τόπους υπεύθυνους.

Άρθρο 8.

Τρέχουσες δαπάνες Ο Ταμίας και οι κατά τόπους υπεύθυνοι μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους ένα χρηματικό ποσό για τις τρέχουσες δαπάνες του Συλλόγου, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση του ΔΣ. 3

Άρθρο 9

. 9.1. Προϋπολογισμός εκδηλώσεων Για κάθε προγραμματισμένη εκδήλωση, το ΔΣ πρέπει να συντάσσει προϋπολογισμό, εσόδων- εξόδων, για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνα τα μέλη του ΔΣ που αναλαμβάνουν την οργάνωσή της. Το ΔΣ δεν μπορεί να προγραμματίζει εκδηλώσεις ο προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει το 70% των διαθεσίμων του Συλλόγου, εκτός εάν η διαφορά καλύπτεται από χορηγίες. Το ίδιο ισχύει και για τις εκδηλώσεις των οποίων την ευθύνη οργάνωσης έχουν οι κατά τόπους υπεύθυνοι.

9.2. Ανάλυση δαπανών εκδηλώσεων Ο Ταμίας υποχρεούται να κρατά πλήρη ανάλυση εξόδων-εσόδων για κάθε εκδήλωση του Συλλόγου την οποία παρουσιάζει συνοπτικά στη ΓΣ μαζί με σχετική ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου.

9.3. ‘Εσοδα – ‘Εξοδα Το ΔΣ δύναται να ορίζει ποσό συμμετοχής των προσερχομένων (εισιτήριο) ώστε να υπάρχουν έσοδα για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των εξόδων της εκδήλωσης. Το ΔΣ μπορεί επίσης να ερευνά την περίπτωση ανεύρεσης χορηγών της εκδήλωσης.

Άρθρο 10.

Τέλος εγγραφής Από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος κανονισμού τα νέα εγγραφόμενα μέλη καταβάλλουν τέλος εγγραφής. Το τέλος αυτό καταβάλλεται εφ’άπαξ το δε ύψος του καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΓΣ μετά από πρόταση του ΔΣ. Μαζί με το τέλος εγγραφής το νεοεγγραφόμενο μέλος καταβάλλει και τη συνδρομή του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. Στα ως άνω ποσά εφαρμόζεται ο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προβλεπόμενος διορθωτικός συντελεστής για τα εκτός Βελγίου διαμένοντα μέλη.

Άρθρο 11.

Καταβολή Ετήσιας Συνδρομής από τα μέλη Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Το ΔΣ υποχρεούται να υπενθυμίζει αυτή την υποχρέωση με απλή επιστολή στα μέλη στα μέσα του πρώτου διμήνου του έτους.

Άρθρο 12.

Ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη Α. Ως ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη για τον υπολογισμό απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης θεωρούνται εκείνα τα οποία έχουν καταβάλει πλήρεις συνδρομές μέχρι και την 30ή Απριλίου τρέχοντος έτους. Μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και μέλη που καταβάλλουν τις συνδρομές τους μέχρι την κήρυξη της έναρξης των εργασιών από τον προεδρεύοντα. 4 Β. Τα δικαιούμενα να ασκήσουν διΆλληλογραφίας το εκλογικό τους δικαίωμα μέλη (άρθρο 8 παρ. Ε του καταστατικού) και τα οποία έχουν καθυστερούμενες οφειλές προς το Σύλλογο, θεωρούνται ως ταμειακώς τακτοποιημένα εάν στο φάκελο τον οποίο (σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. Η του καταστατικού) αποστέλλουν στο δικαστικό κλητήρα εσωκλείσουν αποδεικτικό πληρωμής (επιπλέον των από το άρθρο 8 παρ. Η του καταστατικού προβλεπομένων δύο εγγράφων).

Άρθρο 13.

Εκκαθάριση μητρώου Εκκαθάριση μητρώου γίνεται από το ΔΣ εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.

Άρθρο 14.

Απολογισμός – Ισολογισμός Οικονομικής χρήσης Το ΔΣ υποχρεούται να παρουσιάζει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τον Ισολογισμό της προηγούμενης οικονομικής χρήσης και την πλήρη οικονομική εικόνα του Συλλόγου έως την ημέρα της Γ.Σ. Η παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων των εκδηλώσεων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

. Ελεγκτική Επιτροπή, Δικαιώματα, Υποχρεώσεις Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των βιβλίων του ταμείου καθώς και των αντίστοιχων παραστατικών αφού ειδοποιήσει εγγράφως το ΔΣ προ 15 εργασίμων ημερών τουλάχιστον.

Άρθρο 16.

Καταβολή οδοιπορικών στα μέλη του ΔΣ για τις εκτός τόπου διαμονής τους συνεδριάσεις του ή τις Γενικές Συνελεύσεις Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. Γ του καταστατικού στα μέλη του ΔΣ τα οποία είναι υπάλληλοι Διεθνών Οργανισμών που έχουν έδρα σε απόσταση τουλάχιστον 250 χιλιομέτρων μακριά από τόπο όπου συνεδριάζει το ΔΣ ή λαμβάνει χώρα η ΓΣ καταβάλλεται μία φορά το χρόνο και εκ περιτροπής για κάθε Οργανισμό η δαπάνη μετακίνησής τους ή μέρος αυτής σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Συλλόγου. Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας δεν δύνανται να υπερβαίνουν ετησίως το 10% (δέκα τοις εκατό) των εσόδων της προηγούμενης χρήσης. Με απόφαση του ΔΣ καθορίζονται: α) ο οργανισμός που θα αποστείλει μέλος του, β) το ανώτατο ποσό της καταβληθησομένης δαπάνης και γ) οι λεπτομέρειες καταβολής της.

Άρθρο 17.

Ισχύς, τήρηση, τροποποίηση του οικονομικού κανονισμού Ο παρών οικονομικός κανονισμός ψηφίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 6ης Νοεμβρίου 1993 και τέθηκε σε ισχύ αυτομάτως μετά την ψήφισή του. Τροποποίηση του παρόντος οικονομικού κανονισμού γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κατόπιν προτάσεως του ΔΣ ή γραπτής προτάσεως τουλάχιστον του ενός τετάρτου των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.